Wia - Sociale Zekerheidsrecht Advocaat

Gepubliceerd jan. 28, 23
6 min read

Afwijzing Wia - Maak Op Tijd Bezwaar!

Als u echter weet (of moet begrijpen) dat een medische klacht u ongeschikt maakt voor het werk, dan bent u verplicht om dat aan te geven. Doet u dat niet, dan kan uw werkgever het loon stopzetten. Vertraging van genezing door toedoen werknemer Als u weigert om u te laten behandelen door een arts terwijl vast staat dat dat nodig is, kan de werkgever het loon stopzetten.

Therapieën die de bedrijfsarts adviseert, maar u weigert te ondergaan, brengen uw loon ook in gevaar. Net als het afbreken van een behandeling, in strijd met het advies van de bedrijfsarts. Meewerken aan re-integratie en passende arbeid U moet verplicht meewerken aan uw re-integratie. Als de bedrijfsarts zegt dat u weer kunt gaan werken, moet u dat ook doen.

Wia AdvocaatProcederen Tegen Het Uwv

Dat kan heel eenvoudig via de website van het UWV. Vind de verzekeringsarts van het UWV ook dat u weer aan het werk kunt? Dan moet u dat echt doen. Weigert u toch, dan kan uw werkgever het loon stopzetten. Hetzelfde geldt voor de verplichting om passende arbeid te verrichten. WW-uitkering - Advocaat bezwaar uwv.

Is Uw Ziektewet- Of Wia-uitkering Afgewezen?

Te laat indienen WIA-aanvraag Nadat u 104 weken (2 jaar) ziek bent geweest, eindigt in beginsel de loondoorbetalingsverplichting van uw werkgever en neemt het UWV het over. U krijgt dan (in de meeste gevallen) een WIA-uitkering. De aanvraag voor die uitkering moet u 13 weken vóór het verstrijken van de 104 weken indienen.

De werkgever kan in die periode uw loon stopzetten, althans net zo lang als u te laat was met de aanvraag. Het loon kan alleen worden opgeschort op stopgezet nadat uw werkgever u heeft gewaarschuwd. Is uw Ziektewet- of WIA-uitkering afgewezen?. Het moet duidelijk voor u zijn wat de werkgever van u wil. Alleen als de werkgever u juist heeft gewaarschuwd en geïnformeerd, kan hij rechtsgeldig loon inhouden (Advocaat bezwaar WIA-uitkering - Advocatenkantoor).

Veel werkgevers denken daar op hun beurt anders over. Werkgevers willen nog weleens voor arts spelen en uw ziek zijn in twijfel trekken (Heeft u vragen over de WIA?). Wat moet u doen en wie heeft gelijk? Als uw werkgever eraan twijfelt of u al dan niet ziek bent, mag hij niet zelf gaan dokteren. U meldt zich ziek en dat moet hij in beginsel accepteren.

Advocaat Wia-uitkering

Het is uiteindelijk de bedrijfsarts die beoordeelt of u inderdaad ziek bent en of er mogelijkheden zijn om te werken. De bedrijfsarts heeft dus een beslissende stem. Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met het advies van de bedrijfsarts (Is uw Ziektewet- of WIA-uitkering afgewezen?). Als de bedrijfsarts zegt dat u kunt werken en u of uw eigen arts vindt van niet, dan kunt u een second opinion aanvragen bij het UWV (ook wel deskundigenoordeel genoemd).

Komt de verzekeringsarts ook tot de conclusie dat u kunt werken, dan moet u dat ook doen. Zo niet, dan kan uw werkgever het loon stopzetten (en, als u blijft weigeren, u ontslaan). Komt de verzekeringsarts tot het oordeel dat u inderdaad ziek bent, dan moet uw werkgever het loon doorbetalen en hoeft u niet te werken, afhankelijk van het oordeel.

Het komt heel regelmatig voor dat werknemers ziek worden door de situatie op het werk. Niet zelden is de oorzaak een conflict met de leidinggevende of een collega. Een verstoorde arbeidsrelatie kan een flinke aanslag op u vormen. Advocaat WIA uitkering - Advocatenkantoor. Ook een plotselinge functiewijziging of een officiële waarschuwing kan een reden zijn om behoorlijk van slag te raken.

Wia - Sociale Zekerheidsrecht Advocaat

Soms bent u overspannen of heeft u een burn out. In die gevallen, meestal bij een lang sluimerend conflict, zijn er uiteraard medische beperkingen. Uw loon wordt doorbetaald. U bent immers ziek. Als er geen medische beperkingen zijn, bent u niet ziek. In elk geval niet in de zin van de wet.

Sociaal Zekerheidsrecht ExpertiseWet Werk En Inkomen Naar Arbeidsvermogen Wia

Deze vorm van “ziek” zijn heet: situatieve arbeidsongeschiktheid. De loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte geldt in dit soort gevallen niet. Toch heeft u vaak wel recht op doorbetaling van uw loon. U heeft in dit soort gevallen recht op doorbetaling van uw loon als (7:628 BW): in redelijkheid niet van u kan worden verwacht dat u gaat werken, in de huidige arbeidsomstandigheden, die voor rekening van de werkgever komen, en zo erg zijn dat u bij hervatting van het werk psychische en/of lichamelijke klachten dreigen.

U moet re-integratie inspanningen verrichten met als doel zo snel mogelijk te herstellen en uw werkzaamheden te kunnen hervatten. Soms lukt dat en soms lukt dan niet. UWV bezwaar WIA uitkering. Als u zich maar voldoende inspant, heeft u weinig te vrezen. U moet in elk geval redelijke instructies van uw werkgever opvolgen. U bezoekt de bedrijfsarts of arbo-arts.

Bezwaar Wia Uitkering

U bent verplicht om tijdens de re-integratie passende arbeid te verrichten. Natuurlijk alleen als de bedrijfsarts vaststelt dat u daartoe in staat bent. De vraag is altijd weer: wat is passende arbeid? Dat is afhankelijk van uw belastbaarheid en uw beperkingen. De bedrijfsarts zal beide vaststellen. Ook is e. e.a.

Soms bestaat er onenigheid over de vraag wat passend is en of er passende arbeid voorhanden is bij uw werkgever. Als u het niet eens wordt, kunt u een second opinion aanvragen bij het UWV. In beginsel re-integreert u eerst in uw eigen werk, met evt. aanpassingen. Als dat niet lukt re-integreert u in passend werk binnen de organisatie van uw werkgever.

De verplichting van werkgever om u te laten re-integreren in het tweede spoor, vervalt overigens na 2 jaar ziekte. Na 2 jaar ziekte stopt de loondoorbetalingsverplichting van uw werkgever op grond van ziekte. In een aantal gevallen kan dat anders zijn: u besluit samen dat de periode wordt verlengd. Zo is er meer tijd voor afronding van een succesvolle re-integratie; het UWV legt een loonsanctie van maximaal 12 maanden op (werkgever heeft te weinig aan de re-integratie gedaan); U heeft zelf niet tijdig de aanvraag voor een WIA-uitkering ingediend (uw werkgever kan dan wel de loonbetaling stopzetten, zie boven).

Hoe Verloopt Een Wia-keuring?

Als u blijft werken, hoeft uw werkgever u alleen te betalen volgens het principe “loon naar werken”. Er moet dan worden vastgesteld wat uw werk waard is. Dat is erg lastig. Bezwaar WIA uitkering - Advies Advocatenkantoor. Zo lang u in dienst blijft en u niet meer werkt, maar u wel aanbiedt om passend werk te komen verrichten, moet uw werkgever onderzoeken of u een realistisch aanbod doet en of er mogelijkheden zijn.

In dat geval hebben zij een probleem: als zij niet onderzoeken of uw aanbod realistisch is, dan herleeft de loondoorbetalingsverplichting. Ook als achteraf blijkt dat het werk dat u wilde doen helemaal niet passend was! Uw werkgever mag u niet zomaar ontslaan wanneer u ziek bent. Maar als u langer dan 2 jaar ziek bent, mag uw werkgever u wel ontslaan.

Uw werkgever en u hebben genoeg geprobeerd om te zorgen dat u weer aan het werk kunt, maar dat is niet gelukt. Ook in ander of aangepast werk lukt het niet om u snel terug te laten keren naar het bedrijf. Ook niet nadat u een cursus of opleiding heeft gedaan.

Wia-uitkering Afgewezen? Advocaat Geeft Juridisch AviesU heeft dan wel recht op een WIA-uitkering. Bent u minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen WIA-uitkering maar een WW-uitkering. Als u ziek bent, kan het zijn dat uw werkgever u een vaststellingsovereenkomst aanbiedt. Hij wil dan met wederzijds goedvinden het dienstverband beëindigen. Past u hiermee alstublieft op.

Navigation

Home

Latest Posts

Conflict Of Bezwaar Uwv

Published Feb 06, 23
6 min read

Wia - Sociale Zekerheidsrecht Advocaat

Published Jan 28, 23
6 min read

Uwv Bezwaar Indienen

Published Dec 26, 22
9 min read